Το διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό

Δικαίωμα αίτησης υποβολής αίτησης για μετάθεση στα Πειραματικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό ή τη μετάταξη σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 1 έτος υπηρεσία στην κατεχόμενη οργανική θέση.

   Για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις στα Πειραματικά Σχολεία λαμβάνονται υπόψη οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.