Συνεργασία σχολείου - οικογένειας

 

Συμμετοχή γονέων στην τάξη

Συμμετοχή_γονέων_στην_τάξη.pdf (162 kB)

 Ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τους γονείς στην αρχή της χρονιάς για να δώσουμε το μήνυμα ότι μας ενδιαφέρει η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να συλλέξουμε πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην οργάνωση των επισκέψεων.

Επισκέψεις γονέων (Φύλλο παρατήρησης & φύλλο ανατροφοδότησης)

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ_ΓΟΝΕΩΝ_-_φυλλο_παρατήρησης.pdf (287,4 kB)

Το φύλλο αυτό είναι μια προσαρμογή απο τους Hill & Ruptic (1994).

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ_ΓΟΝΕΩΝ_-_φυλλο_ανατροφοδότησης.pdf (301 kB)

  Δίνονται στους γονείς κατά την επίσκεψη τους στην τάξη. Στόχος τους είναι να τραβήξουν την προσοχή των γονέων σε θέματα που αφορούν το παιδί τους αλλά και τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας γενικότερα. Καλό είναι να συμπληρώνονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά το τέλος της επίσκεψης.

  

Ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα (1 &2)

Ενημέρωση_γονέων_για_πρόγραμμα_1.pdf (96 kB)

Ενημέρωση_γονέων_για_πρόγραμμα_2.pdf (85,2 kB)

Τα ενημερωτικά σημειώματα που προτείνονται εδώ δίνονται/στέλνονται στους γονείς συνήθως στην αρχή της επεξεργασίας ενός θέματος/project . Αφορούν κυρίως τους στόχους του θέματος , πιθανές δράσεις των παιδιών και τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς.

 Φύλλο παρατήρησης από γονείς

ΦΥΛΛΟ_ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ_ΑΠΟ_ΓΟΝΕΙΣ_-_PORTFOLIO.pdf (282,6 kB) 

Το συγκεκριμένο φύλο  διευκολύνει τη συμμετοχή των γονέων στο φάκελο αξιολόγησης του παιδιού (portfolio). Μπορεί να δοθεί στους γονείς δυο φορές το χρόνο. Σημαντικό να ακολουθήσει συζήτηση γονέων και εκπαιδευτικών για πιθανές δράσεις.  Το φύλλο αυτό είναι μια προσαρμογή της φόρμας που παρουσιάζεται στο https://teacher.scholastic.com/professional/classmgmt/parconfform.htm

 Ενημέρωση γονέων για την εξέλιξη του παιδιού & συμμετοχή των γονέων στην διαδικασία αξιολόγησης

 

  Βλέποντας μαζί με το παιδί μου τον ατομικό του φάκελο.pdf (63,5 kB)

Ο ατομικός φάκελος (portfolio) του παιδιού προτείνεται να στέλνεται στο σπίτι 2 φορές το χρόνο (τουλάχιστον), έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία οι γονείς να ενημερωθούν για την εξέλιξη του παιδιού τους. Η διαδικασία «μελέτης» του φακέλου στο σπίτι είναι προτιμότερο να γίνεται σε  συνεργασία με το παιδί, γιατί έτσι του δίνεται η ευκαιρία να αναστοχαστεί τις προηγούμενες δράσεις του.  Το φύλλο αυτό συμπληρώνεται από τους γονείς όσες φορές ο/η εκπαιδευτικός στείλει το portfolio στο σπίτι.

Επειδή οι απαντήσεις/ σχόλια των γονέων τροφοδοτούν τον εκπαιδευτικό με νέα στοιχεία για το παιδί, τα φύλλα αυτά μπαίνουν στο φάκελο (portfolio) του παιδιού.

 

Aξιολόγηση portfolio και γονείς.pdf (85,9 kB)