Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

  Στα πλαίσια της συνεργασίας σχολείου-γονέων, σύμφωνα με τον Οδηγό της Νηπιαγωγού του ΥΠΕΠΘ, μπορείτε να...     

Πατήστε στην υπερσύνδεση 

www.nip-olohmero.gr/appdata/documents/ekpaideytikoyliko/nipi_1_140.pdf 

και πηγαίνετε στη σελίδα 53.