Η εμπλοκή των γονέων στη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών τους

Η παιδαγωγική  προσέγγιση που υιοθετείται στα  πειραματικά νηπιαγωγεία του  ΤΕΠΑΕ προωθεί την ανάπτυξη στενών δεσμών συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας με στόχο τη ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των συγκεκριμένων κάθε φορά παιδιών. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης  υλοποιείται ένα πρόγραμμα στο 2ο και 4ο ολοήμερο νηπιαγωγείο, που δίνει έμφαση στην εμπλοκή των γονέων στη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών.

  Αυτή η  προσπάθεια υλοποιείται με την υποστήριξη\καθοδήγηση της κας Παπανδρέου Μαρίας λέκτορα του ΤΕΠΑΕ.

Κύριοι  στόχοι μας είναι:

  1. Η εξοικείωσή των γονέων 
  • με το μαθηματικό περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που θα υλοποιούνται στο νηπιαγωγείο
  • με τις διαστάσεις της παιδικής σκέψης όταν επεξεργάζονται διάφορες προβληματικές καταστάσεις, όταν εφευρίσκουν τις δικές τους στρατηγικές, όταν αξιοποιούν προηγούμενες γνώσεις για να αποκτήσουν καινούργιες
  • με κατάλληλες διδακτικές πρακτικές  (γενικότερα τρόπους αλληλεπίδρασης με το παιδί όταν κάνετε μαζί κάποια δραστηριότητα) που εφαρμόζουμε στο νηπιαγωγείο
  1. (με την βοήθεια των παραπάνω) στην ουσιαστική εμπλοκή των γονέωνστην μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών τους
  1. (Μέσα από την συνεχή επικοινωνία  με τους γονείς  και με τη δική τους βοήθεια) να γνωρίσουμε εμείς καλύτερα κάθε παιδί, τις δυνατότητές του και τις ανάγκες του και έτσι
  2. Να μπορούμε να βελτιώνουμε και να αναμορφώνουμε τις  μαθηματικές δραστηριότητες και προγράμματα και να τα προσαρμόζουμε στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά των παιδιών της τάξης μας.

 

Για να πετύχουμε  τους παραπάνω στόχους θα εφαρμόσουμε  αρκετές δράσεις.

  1.   
  2. Θα δοθεί η δυνατότητα στους γονείς να συμμετέχουν τουλάχιστον μια φορά στο ημερήσιο πρόγραμμα  πάντα με τη δική μας υποστήριξη
  3. Θα έχουν συνεχή ενημέρωση για τα θέματα που προαναφέρθηκαν με εφημερίδες, ανακοινώσεις, και δραστηριότητες που θα στέλνουμε στο σπίτι. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει: διάφορες ιδέες για να εμπλέκουν τα παιδιά τους  σε μαθηματικές συζητήσεις και μαθηματικές δραστηριότητες κατάλληλες για το σπίτι, τρόπος/τρόποι που επεξεργάζεται το παιδί τους συγκεκριμένες δραστηριότητες κ.λ.π. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν πιο στενά την εξέλιξη του παιδιού τους και βεβαίως να συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο σε αυτή την εξέλιξη.