Σκοπός, οργάνωση και λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων

 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ. 27/148/Γ1/160/7-2-95 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 96/14-2-95 τ.Β'), καθώς και τα διεθνή δεδομένα, σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι η "προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας", η "πρακτική άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι." και η εφαρμογή "καινοτόμων" δράσεων.

  Τα Πειραματικά Σχολεία διοικητικά υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού στην περιοχή του οποίου λειτουργούν και εποπτεύονται επιστημονικά από το οικείο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών. Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελείται από τον Επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος.