Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

   Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. βασίζεται στους στόχους που θέτει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 1376, τ. Β΄, 18-10-2001) και στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών κάθε τάξης, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τη συστηματική παρατήρηση και τη συνεργασία με τους γονείς.

  Συγκεκριμένα στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών – κοινωνική, συναισθηματική, σωματική, νοητική, γλωσσική – το πρόγραμμα διαμορφώνεται έτσι ώστε:

  •  να δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα για εξερευνήσεις, πειραματισμούς και επίλυση προβλημάτων,
  • να προωθεί και να υποστηρίζει την εξοικείωση τους με τον προφορικό και γραπτό λόγο,
  • να τα ενθαρρύνει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μαθαίνουν το ένα από το άλλο,
  • να τους δίνει ευκαιρίες να αναπτύσσουν και να εκφράζουν τις ιδέες και τα συναισθήματα με διάφορους τρόπους,
  • να ενθαρρύνει παιχνίδια και δραστηριότητες που τα βοηθούν να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους,
  • να τα βοηθάει να καλλιεργήσουν τον αυτοέλεγχο και την αυτονομία τους,
  • να ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτο – εκτίμησή τους,
  • να συνδέει το νηπιαγωγείο με την κοινωνία.