Αξιολόγηση

 

  Με στόχο την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την προσαρμογή του προγράμματος στις ατομικές ανάγκες και χαρακτηριστικά των νηπίων και την εκτίμηση της συνολικής επίτευξης των στόχων του προγράμματος ΔΕΠΠΣ (2002), οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και καταγράφουν συστηματικά τις προσπάθειες, την πρόοδο και τις επιτυχίες των παιδιών με τη δημιουργία ατομικών φακέλων αξιολόγησης (portfolio). Οι φάκελοι περιέχουν δείγματα της «δουλειάς» των παιδιών σε διάφορες μορφές (σχέδια, φωτογραφίες, μαγνητοφωνήσεις κ.λπ.) και είναι οργανωμένοι κατά χρονολογική σειρά έτσι ώστε να διαφαίνονται οι προσπάθειες και η πρόοδος τους.

   Στην δημιουργία των φακέλων αξιολόγησης συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά καθώς στόχος μας είναι να μάθουν αν αυτοαξιολογούνται, να παρατηρούν τις αλλαγές που πραγματοποιούνται καθώς εξελίσσονται σε διάφορους τομείς και να αισθάνονται περήφανα για τα έργα και την πρόοδό τους.